เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ


นายสมชาย อุดมกุศลศรี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางวันดี เวชกิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวพจมาน เพ็ชรสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณพร หวานไข่แก้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจุฑามาศ กลัดกลีบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวดวงทิพย์ เจียรนัยสุรรัตน์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสุเทพ นาคบุตร
เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

นางสาววรรณวิศา เตียสกุล
เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน 

นางสาวกชพร โพธิ์ผลิ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาวนันทภรณ์ แม้นจำรัส
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

นางสาวรวิสรา คำเจริญ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกมลวรรณ มาฆะสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์