ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2561

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2561

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2561
ตารางสอนนักเรียน (คลิกที่ระดับชั้น)
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6
ตารางสอนครู (คลิกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ