ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดและใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561
หลักเกณฑ์การทดสอบร่างกายสาหรับผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาวิชาทหาร [คลิกที่นี่]
หลักฐานประกอบการสมัคร [คลิกที่นี่]
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร [คลิกที่นี่]
วีดีโอ สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1  [คลิกที่นี่]