ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางสอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอนคุณครู แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษา และพลศึกษา | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | งานแนะแนว