แนวปฏิบัติการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5

แนวปฏิบัติการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5

แนวปฏิบัติการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ นศท.ชั้นปีที่ 5

1.  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ช/ญ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61 ที่จะถึงนี่ ให้ นศท.เตรียมตัวในการสอบให้ดี

2.  การสอบเก็บตกภาคทฤษฎีให้ทำการสอบเก้บตกภาคทฤษฎีให้แก่ นศท. ที่ไม่สามารถเข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61 ได้โดยมีเหตุอันควร ได้แก่

ประสบอุบัติภัย,เหตุสุดวิสัย หรือเพื่อต้องปฏิบิติหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงเพื่อประเทศชาติ เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขันวิชาการ ระหว่างประเทศ เป็นตัน

โดยให้ดำเนินการดังนี้

2.1 สถานศึกษารวบรวมรายชื่อ นศท. ที่ร้องขอเข้าสอบเก็บตก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ง นฝ.นศท.มทบ.16
เพื่อรวบรวมรายชื่อส่ง ผู้อำนวยการสอบ ผ่าน เลขานุการกองอำนวยการสอบ โดยส่งรายชื่อ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61

2.2 กำหนดการสอบเก็บตก วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 07.45 – 16.00 ณ รร.รด.ศศท. (ที่ กทม.) เตรียมตัวและความรู้ให้ดีนะ ตกก็ต้องมาสอบแก้ใหม่

ลิงค์แนวข้อสอบเข้าไปฝึกทำข้อสอบ

https://www.facebook.com/100001264673428/posts/2089759711076164/