ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Update : 29/11/2562

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Update : 29/11/2562

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Update : 29/11/2562
หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นตันไป…
ตารางสอนนักเรียน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |

ตารางสอนคุณครู   | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ศิลปะ | แนะแนว |