ขอประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษา อพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์….

ขอประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษา อพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์….

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของลูกๆศรัทธาสมุทรที่เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาอพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นี้

โรงเรียนศรัทธาสมุทรขอประกาศยกเลิกกิจกรรม ดังกล่าว
โดยนักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมายืนยันตนเอง
เพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ ห้อง435 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
หรือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 …