หลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


หลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

1.ใบสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( แบบ รด.1 )

2.รูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมแว่น จำนวน 1 รูป

2.หลักฐานการสำเร็จผลการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่า
ซึ่งผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.0)    จำนวน  1  ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา-มารดา โดยผู้แทนสถานศึกษาเป็นผู้รับรองสำเนา  จำนวนคนละ 1 ฉบับ

5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6.หนังสือรับรองแพทย์  (ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม) จำนวน  1  ฉบับ
 *** ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแพทย์ [ คลิกที่นี่ ] ***

สมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์ Scan QR-CODE

หมายเหตุ! การแต่งกายในการทดสอบร่างกาย ให้ใส่ชุดกีฬาของสถานศึกษาของตนเอง กำหนดทดสอบร่างกาย

สอบถามเพิ่มเติม! 092-2678254