ประกาศผลการสอนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ประกาศผลการสอนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ผลคะแนนนักเรียนม.4 ประเภทโควต้า  

รายชื่อผลการสอบ(ประเภททั่วไป) 

รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง 

รายชื่อเรียงตามห้องเรียน/แผนการเรียน