ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564

ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564

ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 | ชั้นปีที่ 6

สำหรับครู   ครูแต่ละสาระการเรียนรู้