ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ ส้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | สุขศึกษา และพลศึกษา | ศิลปะ การงานอาชีพ | งานแนะแนว

สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1

สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1 ชาย [ คลิกที่นี่ ] สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1 หญิง [ คลิกที่นี่ ]

หลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1.ใบสมัครเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( แบบ รด.1 ) 2.รูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมแว่น จำนวน 1 รูป 2.หลักฐานการสำเร็จผลการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.0)    จำนวน  1  ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา-มารดา โดยผู้แทนสถานศึกษาเป็นผู้รับรองสำเนา  จำนวนคนละ 1 ฉบับ 5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 6.หนังสือรับรองแพทย์  (ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม) จำนวน  1  ฉบับ  *** ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแพทย์ [ คลิกที่นี่ ] *** สมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์ Scan QR-CODE หมายเหตุ! การแต่งกายในการทดสอบร่างกาย […]

ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียงห้องเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบ [ คลิกที่นี่ ] 2. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว [ คลิกที่นี่ ] ***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง **** 3. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ [ คลิกที่นี่ ] หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034711221 ต่อ 114

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบ [ คลิกที่นี่ ] 2. ประกาศผลในเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ] 3. ประกาศผลนอกเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ] 4. ประกาศผลความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] 5. ประกาศผลเงื่อนไขพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] 6. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว [ คลิกที่นี่ ] ***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง **** 7. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ [ คลิกที่นี่ ] หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 11 มิถุนายน 2563 […]

แจ้งสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร)

แจ้งนักเรียน ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทโควต้า หากนักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันอื่น แล้วยังไม่ได้แจ้งสละสิทธิ์กับทางโรงเรียน ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มออนไลน์ [คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล] ภายในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ] ———————————————————————————— *** นักเรียนที่สอบได้ไม่ต้องมารายงานตัวที่โรงเรียน ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดย [ คลิกที่นี่ ] *** หรือ Scan QR-CODE ———————————————————————————— หากมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 034 – 711221 ต่อ 114 (ในวันและเวลาราชการ)  

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

1 8 9 10 11 12 15