กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวธนกฤตา น่วมศิริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 


นายเอนก สบายใจ
ครูชำนาญการ

นายคณน ไชยพร
ครูชำนาญการ


นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมาร
ครู ค.ศ.1

นายนันธิพงศ์ นันตสุคนธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพิรมล เกตุมณี
ครูชำนาญการ

นายฐนพบ ธูปแพ
ครู