กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวพิรมล เกตุมณี
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธนกฤตา น่วมศิริ
ครูชำนาญการ
งานแผนงาน

นายปรีชา ออกกิจวัตร
ครู ค.ศ.3
งานพัสดุ

นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมาร
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ

นายเอนก สบายใจ
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นายนันธิพงศ์ นันตสุคนธ์
ครู ค.ศ.1
งานสารสนเทศ

นายฐนพบ ธูปแพ
ครู