บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายอุทัย จงแพ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมภพ ทองคงหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางศุภานัน วรสุขบุญชัย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และสินทรัพย์

นางมารศรี  สังขพันธ์
หัวหน้างานสำนักบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานการเงิน

นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์
หัวหน้างานควบคุมภายใน
หัวหน้างานบัญชี

นางราตรี  นาคพะวัน
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

นางสาวศรารัตน์  อินทรประเสริฐ
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายสุธี  เสมอจิตร์
หัวหน้างานระดมทรัพยากรฯ

นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

นางสาวมนตรา  โพธิรักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ