กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การฝึก


นางสาวจุฑารัตน์    จีนบันทึก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุพกรณ์  จะเกรง
ครูชำนาญการ

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกชัชชัย มณีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสำราญ ศิริแจ่ม
ครูชำนาญการ

นางสาวนิรมล  เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ  นนูญโย
ครู

นายพีรพงศ์ บัวขาว
ครู