กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสำราญ ศิริแจ่ม
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอรพิน ธนิกกุล
ครูชำนาญการ
สอนวิชา คหกรรม

นายทวีศักด์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา งานช่างไฟฟ้า

สิบเอกชัชชัย มณีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา งานช่างโลหะ

นายพยนต์ สุขเกิดผล
ครูชำนาญการ
สอนวิชา งานเกษตร

นางวันดี เวชกิจ
ครู
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์
ครู ค.ศ.2
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
ครูผู้ ค.ศ.1
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นายเอกพงษ์ แก้วคชชา
ครู ค.ศ.1
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
ครู ค.ศ.1
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นายบุพกรณ์ จะเกรง
ครู ค.ศ.1
สอนวิชา ธุรกิจ

นางฐญาพร สังขรัตน์
ครูผู้ช่วย
สอนวิชา คอมพิวเตอร์

นายกษิณ พลอยสุวรรณ
ครู
สอนวิชา คอมพิวเตอร์