กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นายบุพกรณ์ จะเกรง
ครู ค.ศ.1

นายทวีศักด์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกชัชชัย มณีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสาราญ  ศิริแจ่ม
ครูชำนาญการ

นางสาวนิรมล เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นางสาวอุมารินทร์  ปิ่นแก้ว
ครู ผู้ช่วย