กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐปนา คงรักษา
ครู คศ.1

นางผกาพันธ์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทรา พิมพ์พันธุ์
ครูชำนาญการ

นายศิลา ตู้ทองคำ
ครูชำนาญการ

นางชุติมา ดอกพุฒ
ครู คศ.1

นางสาวเกศินี  อิททรยงค์
ครู คศ.1

นางสาวภัทราวดี  สุวรรณเสวก
ครู คศ.1


นางสาวจุฑามาศ โถรัตน์
ครู คศ.1

นายศอบัร เหล็บหยะ
ครู คศ.1

นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนิดา  พ่วงศิริ
ครู คศ.1

นางจุฑามณี  ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาววัชชิราภรณ์  ช่อกระทุ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิษา อินทรสมัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนัญญา  คอนเมฆ
ครู

นายเฉลิมชัย โพสี
ครู


นายทรรศนันท์  แสงเจริญถาวร
ครู