กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายศิลา ตู้ทองคำ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตร
ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางผกาพันธ์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแผนงานงาน
และวัดผล ม.ปลาย

นางสาวจันทรา พิมพ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุด

นางสาวชนาบดี เจริญยิ่ง
ครูชำนาญการ
งานตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์
ครู ค.ศ.1
งานวัดผล ม.ต้น/
หัวหน้ากลุ่มภาษาจีน

นางสาวชนิภา อบอุ่น
ครู ค.ศ.1
งานสารสนเทศ

นางสาวพัทธ์หทัย สุขแสงดาว
ครู ค.ศ.1
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

นางชุติมา ดอกพุฒ
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ

นางสาวเกศินี อินทรยงค์
ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพ

นางสาวสิริน อันติมะคุณ
ครูผู้ช่วย
งานประเมินผล/
หัวหน้ากลุ่มภาษาญี่ปุ่น

นายศอบัร เหล็บหยะ
ครูผู้ช่วย
งานโสตฯเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์/
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวภัทรวดี สุวรรณเสวก
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรา มะปัญญา
ครู
ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน
ครู
เลขานุการ

นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์
ครู
งานโสตฯเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์

นายเฉลิมชัย โพสี
ครู
ฝ่ายอาคารสถานที่