กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายศิลา ตู้ทองคำ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตร
ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางผกาพันธ์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน

นางสาวจันทรา พิมพ์พันธุ์
ครูชำนาญการ
งานตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธ์หทัย สุขแสงดาว
ครู ค.ศ.1
งานหลักสุตร

นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์
ครู ค.ศ.1
งานวัดผล ม.ต้น/
หัวหน้ากลุ่มภาษาจีน

นางสาวชนิภา อบอุ่น
ครู ค.ศ.1
งานสารสนเทศ

นางชุติมา ดอกพุฒ
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ

นางสาวเกศินี อินทรยงค์
ครู ค.ศ.1
งานตรวจรับพัสดุ

นายศอบัร เหล็บหยะ
ครูผู้ช่วย
งานตรวจสอบพัสดุ/อาคาร

นางสาวภัทรวดี สุวรรณเสวก
ครูผู้ช่วย
งานวิจัยและสื่อการสอน

นางสาวสุภัค มั่นศรี
ครูชำนาญการ
งานวัดผล ม.ปลาย

นางสาวฐปนา คงรักษา

ครู ค.ศ.1
งานห้องสมุด

นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน
ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพ

นายเฉลิมชัย โพสี
ครู
เลขานุการ