บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนศรัทธาสมุทร

 


นางสาวศรัญญา ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป/
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายจารึก กฤตนันท์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป
/หัวหน้างานบริหารสระน้ำ

นายทวีศักด์ ศรีนาม
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาววงเดือน บุญแก้ว
หัวหน้างานเวรยาม
และความปลอดภัย

นางศิริณฉัฐ โตเหมือน
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายสุธี เสมอจิตร์
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ
หัวหน้างานโภชนาการ

นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
หัวหน้างานอาคาร/สถานที่

นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
หัวหน้างานโสตทัศนูอุปกรณ์

นายเอกพงษ์ แก้วคชชา
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวนภศร มิลินทานุช
หัวหน้างาน อย.น้อย

นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์
หัวหน้างานปฎิคม

นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
หัวหน้างานรักษาวินัย

นายสมบัติ ศรีบรรจง
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด


นางชุติมา ดอกพุฒ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/
ประกันคุณภาพ

นางสาวกชพร โพธิ์ผลิ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรรณวิศา เตียสกุล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
กิจการนักเรียน