งานแนะแนว

งานแนะแนว

  
นางกาญจนา นาคปัจฉิมสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพรรณิภา พวงสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการงานแนะแนว

นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร
ครู ค.ศ.1
คณะกรรมการงานแนะแนว