งานแนะแนว

งานแนะแนว


นางสาวพรรณิภา พวงสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางกาญจนา นาคปัจฉิมสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการงานแนะแนว

นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร
ครู ค.ศ.1
คณะกรรมการงานแนะแนว