กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายพิชฌ์พงศ์ สุวีรานนห์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา


นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัส
ครูชำนาญการ
วิชาการ/วัดผล/หลักสูตร

นายปัญญา กิติโรจน์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจารึก กฤตนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแผนงาน

นายอัตถ์ แก้วเผือก
ครูชำนาญการ

นายนำพล โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย