กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นางสาววรรณรัตน์  เทียมจรัส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นายอัตถ์  แก้วเผือก
ครูชำนาญการ

นายปัญญา  กิตติโรจน์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจารึก  กฤตนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสิน  มั่นคง
ครู คศ.1

นายนำพล  โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นายมนตรี  สงวนงาม
ครู

นางสาวนิศารัตน์  หาญกิจ
ครู

 

 

นายพศิน  แซมเพรช
ครู