กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นายนายพิชฌ์พงศ์  สุวีรานนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาววรรณรัตน์  เทียมจรัส
ครูชำนาญการ

นายปัญญา  กิตติโรจน์พันธ์
ครูชำนาญการ

นายจารึก  กฤตนันท์
ครูชำนาญการ

นายอัตถ์  แก้วเผือก
ครูชำนาญการ

นายวสิน  มั่นคง
ครูชำนาญการ


นายนำพล  โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นายมนตรี  สงวนงาม
ครู

นางสาวนิศารัตน์  หาญกิจ
ครู

นางยพศิน  แซมเพรช
ครู