กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรภิรมย์ ดารา
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพาพร คำใส
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ
ครูชำนาญการ

นายจารุวัตร นาควิมล
ครู คศ.1

นางสาวจิรภา ปาปะเขา
ครู คศ.1

นายพัชรพล  ชิดชม
ครู ชำนาญการ

นางสาวศิริพร คีรีศักดิ์
ครู ผู้ช่วย

นางสาวฐนิดา  เรืองตระกูล
ครู ผู้ช่วย

นายธนาธิป  บุญเรือง
ครู ผู้ช่วย