กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน

นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิช
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระ

นางกรรภิรมย์ ดารา
ครูชำนาญการ
งานวัดผลกลุ่มสาระ

นางชมพูนุช เคล้าจันทร์
ครูชำนาญการ
งานหลักสูตร
นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ
ครูชำนาญการ
งานสารสนเทศ

นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ
ครูชำนาญการ
งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ

นางสาวมาริสา พงศ์กอบรสกล
ครู ค.ศ.1
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ

นางสาวยุพาพร คำใส
ครู ค.ศ.1
งานห้องสมุดกลุ่มสาระ

นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์
ครู ค.ศ.1
งานวัดผลกลุ่มสาระ

นายเจษฎา สินธู
ครู ค.ศ.1
งานวัดผลกลุ่มสาระ
 
นายจารุวัตร นาควิมล
ครู ค.ศ.1