กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรภิรมย์ ดารา
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวยุพาพร คำใส
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ
ครู ชำนาญการ

นายจารุวัตร นาควิมล
ครู คศ.1

นางสาวจิรภา ปาปะเขา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร คีรีศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐนิดา  เรืองตระกูล
ครูผู้ช่วย