บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรัทธาสมุทร

 


นางสุเมตตา ฉิมพาลี
รักษากการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหางานบุคคล

นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล/
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวณัฐภาวี  นิลสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/
หัวหน้างาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาววิไล  เดชตุ้ม
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
หัวหน้างานปฏิบัติราชการ
และการลา

นายจารึก  กฤตนันท์
หัวหน้างานวินัย

นางสาวรวิสรา  คำเจริญ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล