กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวลินดา บุญรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์
ครูชำนาญการ

 

นางวิรงรอง โรจนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุภาพ อรรคทิมากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายจิรวรรธน์ ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  นาคพะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริณฉัฐ โตเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายคฑาวุธ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

1

 

นายบัณฑูร มนตรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนงลักษ์  วงศ์ถนอม
ครูชำนาญการ

นางศุภนันท์ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ พิศาลเศรษฐกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวมณิศา  ชื่นจิต
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง
กัญสัพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
ครูชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
ครู คศ.1

นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ
ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

นางสาวพรพิมล สมจิตร
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐมณี เรืองรัตน์สุนทร

ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษม
ครูชำนาญการ

 

นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
ครูชำนาญการ

 

นางบุษณีมาศ สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการ

 

นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
ครู คศ.1

นางฐญาพร สังขรัตน์
ครู คศ.1

นายกษิณ พลอยสุวรรณ
ครู