กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวลินดา บุญรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์
ครูชำนาญการ

นางวิรงรอง โรจนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพ อรรคทิมากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริณฉัฐ โตเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรวรรธน์ ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี  นาคพะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภนันท์ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการ

นายบัณฑูร มนตรานนท์
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครูชำนาญการ

นางสาวนงลักษ์  วงศ์ถนอม
ครูชำนาญการ

นางสาวมณิศา  ชื่นจิตร
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
กัญสัพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชนียา  ชนใฮ
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล สมจิตร
ครู ผู้ช่วย

นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ
ครู ผู้ช่วย

นางสาวกัณฐมณี  เรืองรัตน์สุนทร
ครู ผู้ช่วย

งานพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม

และเทคโนโลยี


นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อฯ

นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวมณฑารพ สิงห์โตเกษม
ครูชำนาญการ

นางบุษณีมาศ สุธาประดิษฐ
ครูชำนาญการ

นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
ครู ค.ศ.1

นางฐญาพร สังขรัตน์
ครู ค.ศ.1

นายกษิณ พลอยสุวรรณ
ครู