กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นางสุภาพ อรรคทิมากูล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นายมนัส โรจนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
งานอาคารสถานที่

นายวิรงรอง โรจนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวิจัยทางการศึกษา่

นางศิริณฉัฐ โตเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัสดุ

นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
งานส่งเสริมบรรยากาศ

นางมารศรี สังขพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานส่งเสริมบรรยากาศ

นางสาวลินดา บุญรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัสดุ

นายจิรวรรธน์ ฉิมพาลี
ครูชำนาญการ
งานส่งเสริมบรรยากาศ

นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการ
งานเทคโนโลยี

นางศุภานัน วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นายบัณฑูร มนตรานนท์
ครูชำนาญการ
งานวัดผลและประเมินผล

นางราตรี นาคพะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัสดุ / ฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร
ครูชำนาญการ
งานแผนงาน

นางสาวมนณิศา ชื่นจิต
ครู ค.ศ.1

นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ / ฝ่ายประชาัสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
กัญสพัฒน์ สิทธิบวรโชติ
ครูผู้ช่วย
งานบุคลากร/งานสารสนเทศ

นางสาวพัชรียา ชนใฮ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิกานดา ฤทธิยา
ครู
งานสารบรรณ

ชื่อนางสาวกาญจนา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)