กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางกานดา จำปาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

นางจีรมิตร รัตนสมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
/ธนาคารโรงเรียน

นางอารี สุวีรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน/
กิจกรรมค่ายจิตอาสา
1

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานโรงเรียน
1
1
นางศิริพร เอี่ยมเจริญ
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ
1

นายสุธี เสมอจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานประชาสัมพันธ์
เลขานุการ/พิพิธภัณฑ์ศึกษา

นางภัคจิรา ชูนิตย์
ครู ค.ศ.1
งานประกันคุณภาพ
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

นางสาววิไล เดชตุ้ม
ครู ค.ศ.1
แผนงานกลุ่มสาระฯ
1
1

นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

นายสมบัติ ศรีบรรจง
ครู ค.ศ.1
งานสารสนเทศ
ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
1

นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
ครู ค.ศ.1
งานวัดผล ม.ต้น
หัวหน้าอาคาร 3

นายสกล สุขสวัสดิ์
ครู ค.ศ.1
กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
/งานวัดผล ม.ปลาย

นางสาวนภศร มิลินทานุช
ครู ค.ศ.1
งานวิจัยทางการศึกษา/
งานพัสดุ

นางวลีรัตน์ เนียมหอม
ครูผู้ช่วย
1

นายมนตรี สงวนงาม
ครู
อาคารสถานที่

นางสุนิสา น้อยถนอม
ครู
ผู้ช่วยงานพัสดุ