กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสกล สุขสวัสดิ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม/หัวหน้าอาคาร 3

นางจีรมิตร รัตนสมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
/ธนาคารโรงเรียน

นางอารี สุวีรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน
1

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูเชี่ยวชาญ
ฝ่ายแผนงานโรงเรียน/
งานนิเทศการสอน
1
1

นางศิริพร เอี่ยมเจริญ

ครูชำนาญการ
งานพัสดุ
1

นายสุธี เสมอจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ/พิพิธภัณฑ์ศึกษา/
งานวิจัย

นางภัคจิรา ชูนิตย์
ครูชำนาญการ
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน/
งานห้องสมุด

นางสาววิไล เดชตุ้ม
ครูชำนาญการ
งานหลักสูตรวัดผล ม.ปลาย
1
1

นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นายสมบัติ ศรีบรรจง
ครูชำนาญการ
งานสารสนเทศ
1

นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
งานวัดผล ม.ต้น

นางสาวนภศร มิลินทานุช
ครู ค.ศ.1
งานแผนงาน/งานพัสดุ

นางวลีรัตน์ เนียมหอม
ครู ค.ศ.1
เลขานุการ

นางสาวศิริภา กาญจนะวสิต
ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพ

นางสุนิสา น้อยถนอม
ครู
ผู้ช่วยงานพัสดุ