กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสกล สุขสวัสดิ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

นางจีรมิตร รัตนสมัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูเชี่ยวชาญ

นางศิริพร เอี่ยมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ11


นายสุธี เสมอจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคจิรา ชูนิตย์
ครูชำนาญการ

นางสาววิไล เดชตุ้ม
ครูชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
ครูชำนาญการ1

นายสมบัติ ศรีบรรจง
ครูชำนาญการ

 

นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

1

 

นางสาวนภศร  มิลินทานุช
ครูชำนาญการ

 

นางวลีรัตน์  เนียมหอม
ครู คศ.1

นางสาวหทัยรัตน์  สว่างเกตุ
ครู คศ.1


นางสาวศิริภา กาญจนะวสิต
ครู คศ.1

นางสุนิสา น้อยถนอม
ครู