กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำ
ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชูชีพ ศรีอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศกลุ่มสาระฯ

นายกรเอก เผื่อนผัน
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระฯ

นางวราภา   ลิมปิจักร์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศกลุ่มสาระฯ

นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาววงเดือน บุญแก้ว
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นางวิภารัตน์ อ่องทับน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดผล ม.ปลาย

นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ
ครูชำนาญการ
งานวัดผล ม.ปลาย

นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ
ครูชำนาญการ
งานแผนงาน

นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร
ครู ค.ศ.1
งานสารสนเทศ

นายยุทธภูมิ ประทุมเทือง
ครูผู้ช่วย
งานหลักสูตร