กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาววงเดือน บุญแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางวิภารัตน์ อ่องทับน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นายชูชีพ ศรีอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศกลุ่มสาระฯ

นายกรเอก เผื่อนผัน
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุดกลุ่มสาระฯ

นางวราภา   ลิมปิจักร์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศกลุ่มสาระฯ

นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
ครูชำนาญการ
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ
ครู ค.ศ.1
งานวัดผล ม.ปลาย

นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ
ครู ค.ศ.1
งานแผนงาน

นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร
ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ

นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำ
ครูผู้ช่วย
งานวัดผล ม.ต้น