บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิรงรอง โรจนกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบัณฑูร มนตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางกรรภิรมย์ ดารา
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัส
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายสมภพ ทองคงหาญ
หัวหน้างานนิเทศการสอน

นางสาวพรรณิภา พวงสวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนว

นายบุพกรณ์ จะเกรง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ
หัวหน้างานพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล

นางสาวมนณิศา ชื่นจิต
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางภัคจิรา ชูนิตย์
หัวหน้างานพัฒนาสู่อาเซียน

นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกานดา จำปาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายพิชฌ์พงศ์ สุวีรานนห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววงเดือน บุญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นายศิลา ตู้ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิรมล เกตุมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
 
นางฐญาพร สังขรัตน์
ผู้ช่วยสำนักงานวิชาการ

นางสาวจุฑามาศ กลัดกลีบ
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

นางสาวศิริพร ภีงาม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด