เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) เรื่องลำดับและอนุกรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
::: อาจารย์จิราวรรณ จันทรแพ ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.หน้าปก || คลิกที่นี่ี่ || 2.เนื้อหา || คลิกที่นี่ี่ || 


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
::: อาจารย์สิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.หน้าปก || คลิกที่นี่ี่ || 2.เนื้อหา || คลิกที่นี่ี่ || 


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเฟซบุค (facebook) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
วิชาเคมี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ::: อาจารย์ลินดา บุญรอด ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย
1.บทคัดย่อ   || คลิกที่นี่ ||     2. ส่วนหน้า || คลิกที่นี่ ||     3. เนื้อหา || คลิกที่นี่ ||


การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ::: อาจารย์ลินดา บุญรอด ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
1.บทคัดย่อ   || คลิกที่นี่ ||     2. ส่วนหน้า || คลิกที่นี่ ||     3. เนื้อหา || คลิกที่นี่ ||


แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องหลักภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาหลักภาษาเพื่อการสื่อสาร
รหัสวิชา ท 20206 ::: อาจารย์วิภาวรรณ คลองโคน ::: กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
1.ใบความรู้ เรื่อง คำสมาส   || คลิกที่นี่ ||     2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำสมาส   || คลิกที่นี่ ||


รายงานผลการสร้างชุดสื่อการสอนโปรแกรม  Microsoft Power Point วิชางานซ่อมผลิตภัณฑ์งานโลหะ ง 20239  เรื่องการเขียนแบบ อ่านแบบเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 ::: อาจารย์ชัชชัย  มณีโชติ ::: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี || คลิกที่นี่ ||


รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชางานช่างพื้นฐาน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ::: อาจารย์ชัชชัย  มณีโชติ ::: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี || คลิกที่นี่ ||


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น  วิชาคมี1   เรื่องอะตอมและตารางธาตุ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ::: อาจารย์ลินดา บุญรอด ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ || คลิกที่นี่ ||


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  วิชาเคมี 1  เรื่องพันธะเคมี ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ::: อาจารย์ลินดา บุญรอด ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ || คลิกที่นี่ ||


รายงานการทดลองใช้ชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด วิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ::: อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ::: กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม || คลิกที่นี่ ||


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้(Constructivism)แบบร่วมมือ วิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ::: อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ::: กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม || คลิกที่นี่ ||


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าใยบัว ::: อาจารย์วรรณา รอดทัศนา ::: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี || คลิกที่นี่ ||


บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เยือนถิ่นแม่กลอง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ::: อาจารย์จีรมิตร รัตนสมัย ::: กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม || คลิกที่นี่ ||


บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ::: อ.จารึก กฤตนันท์ ::: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
|| สื่อคลิกที่นี่ || คู่มือการใช้งานคลิกที่นี่ || แบบฝึกทักษะคลิกที่นี่ ||


เว็บไซต์สื่ิอการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ::: อาจารย์สราวุธ วงษ์จู ::: กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) || คลิกที่นี่ ||