หน้าหลัก           การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย            ความหมายของการขาย
 
 
        ออกจากบทเรียน
 
 

บทที่ 3 การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การกำหนดราคา

 
 

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

             คิดต้นทุนและกำหนดราคาขายได้

 
    บัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง แบบบันทึกรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

1. ชื่อบัญชีรายรับ-รายจ่าย
2. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายรับ-รายจ่าย
3. รายการรับเงินหรือจ่ายเงิน
4. จำนวนเงินที่รับหรือจ่ายจริง
5. ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
6. ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสูงกว่ารายจ่าย
 
    ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

1. ทำให้มีแผนจัดการรายรับ-รายจ่าย ที่มีประโยชน์ ความต้องการและความจำเป็น
2. ทำให้มีหลักฐานในการรับและจ่ายเงินอย่างมีระเบียบ
3. ช่วยลดปัญหาการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับ
4. ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้
5. ช่วยให้เป็นคนที่มีเหตุผลและรู้จักค่าของเงินมากขึ้น
6. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อผลไปปรับปรุง

 

 
   

ราคาวัตถุดิบ

 
   

ราคาวัตถุดิบ

 
   

 

การวางแผนการใช้จ่ายเงินครั้งต่อไป

 
   

 

การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบคุกกี้เนย