หน้าหลัก           การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย            ความหมายของการขาย
 
 
            ออกจากบทเรียน
 
   

ความหมายของการขาย

 
    การขายหมายถึง กิจกรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยผู้ขายได้จูงใจ ผู้ซื้อด้วยวิธีการต่างๆ จนผู้ซื้อตกลงใจซื้อ หรือบริการและทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการขายมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1. การขายเป็นการให้บริการลูกค้า  
2. การขายเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  
3. การขายเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้า  
4. การขายเป็นการให้ความรู้กับลูกค้า
5. การขายเป็นการช่วยเหลือลูกค้า  
6. การขายเป็นการชักจูงใจลูกค้า  
7. การขายเป็นการใช้มนุษยสัมพันธ์
 
   
ในการจำหน่ายขนมอบ เป็นการขายแบบช่วยเหลือลูกค้า กล่าวคือ ช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ ความชำนาญ และฝีมือเป็นอย่างดี เมื่อผลิตสินค้าได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การกำหนดราคาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้นทุนการผลิต
2. คุณภาพสินค้า
3. คู่แข่ง
4. ระยะเวลาในการผลิต
 
   
การกำหนดราคาขาย การกำหนดราคาขาย เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ซึ่งมีหลักในการคำนวณอย่างง่าย คือ
การกำหนดราคาขาย = ต้นทุนการผลิต + กำไร (ราคาค่าบริการ)
ราคาค่าบริการพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงานกับค่าแรง และค่าเสียเวลา แล้วประเมินว่าต้องการกำหนดราคาค่าบริการคิดเป็นกำไรร้อยละเท่าไรของราคาต้นทุน

ตัวอย่าง ซื้อวัตถุดิบคุกกี้เนย ตามการใช้จริง 46 บาท ค่ารถ 4 บาท รวมเป็นเงิน 50 บาท  ถ้าต้องการกำไร ร้อยละ 30 ของราคาทุน จะได้กำไรคิดเป็นเงินเท่าไร และต้องการคิดราคาจำหน่ายเป็นเงินเท่าไร
 
   
 
      <<<ย้อนกลับ
กลับหน้าบทเรียน>>>
       
 
แบบทดสอบท้ายบท