ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
รวม
อันดับ
รวม
ชาย
หญิง
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
1. ผู้บริหาร
3
1
4
3
1
4
2. แนะแนว
3
3
1
2
3
3. วิทยาศาสตร์
4
15
19
2
8
9
19
4. คณิตศาสตร์
2
15
17
1
5
10
1
17
5. ภาษาต่างประเทศ
2
12
14
5
6
2
1
14
6. ภาษาไทย
6
6
12
1
2
6
3
12
7. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6
8
14
1
3
5
4
1
14
8. ศิลปศึกษา
4
2
6
3
2
1
6
9. สุขศึกษา และพลศึกษา
6
1
7
1
1
3
2
7
10. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
9
4
13
1
4
7
1
13
รวม
42
67
109
10
27
46
24
1
109

***ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561***

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
216
203
419
ม.2
202
220
422
ม.3
217
200
417
ม.4
127
192
319
ม.5
131
168
299
ม.6
116
184
300
รวม
1,009
1,167
2,176

 

 

 

 

 

 

***ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561***