ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
รวม
อันดับ
รวม
ชาย
หญิง
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
1. ผู้บริหาร
2
1
3
2
1
3
2. แนะแนว
3
3
1
2
3
3. วิทยาศาสตร์
4
15
19
1
2
4
12
19
4. คณิตศาสตร์
2
15
17
1
5
10
1
17
5. ภาษาต่างประเทศ
2
12
14
3
6
4
1
14
6. ภาษาไทย
6
6
12
1
2
5
4
12
7. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6
8
14
1
1
7
4
1
14
8. ศิลปศึกษา
4
2
6
2
3
2
7
9. สุขศึกษา และพลศึกษา
6
1
7
1
3
2
7
10. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
8
6
14
1
3
7
3
14
รวม
41
69
110
8
24
46
31
1
110

***ข้อมูล ณ วันที่ 7,มกราคม 2563***

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
190
233
423
ม.2
213
207
420
ม.3
200
219
419
ม.4
134
175
309
ม.5
126
189
315
ม.6
127
165
292
รวม
990
1,188
2,178

 

 

 

 

 

 

***ข้อมูล ณ วันที่ 7,มกราคม 2563***