ผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาสมุทร


นางวิไล  ออกกิจวัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

นายอุทัย จงแพ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป

นางสาวชญาชล ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาววิลาวัลย์ ศิริมงคล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคคล


นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน