ผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายสมเกียรติ รั้วมั่น

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายอุทัย จงแพ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป

นางสาวชญาชล ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน