ผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายธัตถพล คชสาร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายอุทัย จงแพ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

นางสาวชญาชล ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล

นายสมภพ ทองคงหาญ

รักษารองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารวิชาการ