ผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายสมเกียรติ รั้วมั่น

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร


นายอุทัย จงแพ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

นางสาวชญาชล ไม่น้อย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการบริหารทั่วไป

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน