วิสัยทัศน์-พันธกิจ

โรงเรียนศรัทธาสมุทร กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีเป้าหมายที่ได้จากการมีส่วนร่วม ดังปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์กลยุทธ์ และกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้
1. ปรัชญา
ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม

2. วิสัยทัศน์
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
5. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็ง