อัตลักษณ์ – เป้าประสงค์ – กลยุทธ์

อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร
1. มารยาทดี : การไหว้ วาจาสุภาพ
2. มีวินัย : ปฏิบัติตามระเบียบวินัย รักษาความสะอาด ไม่หนีเรียนมาโรงเรียน เข้าเรียน และส่งงานตรงเวลา
3. น้ำใจงาม : มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
4. มีความพอเพียง : อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

เป้าประสงค์

1. ด้านนักเรียน 
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  อย่างชาญฉลาด สื่อสารสองภาษา ใช้เทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติและโลก
2. ด้านการบริหารจัดการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีมาตรฐาน ตามระบบคุณภาพการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม

3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
3.1 มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่แหล่งเรียนรู้ที่พอเพียงและเอื้อต่อการเรียนรู้
4. ด้านทรัพยากร
โรงเรียนมีทรัพยากรและงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. พัฒนาบุคลากร
5. สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้