ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดฐานข้อมูล BookMark 2551 ภาคเรียนที่ 1/2561 อย่าลืม Login ด้วย @sattha.ac.th ก่อนนะครับ [คลิกที่นี่]

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม… [คลิกที่นี่]

รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 [คลิกที่นี่]

งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sattha.ac.th/st2018

รายละเอียดและใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 หลักเกณฑ์การทดสอบร่างกายสาหรับผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาวิชาทหาร [คลิกที่นี่] หลักฐานประกอบการสมัคร [คลิกที่นี่] ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร [คลิกที่นี่] วีดีโอ สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1  [คลิกที่นี่]    

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ตารางสอนนักเรียน (คลิกที่ระดับชั้น) ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 ตารางสอนครู (คลิกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | งานแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 [คลิกที่นี่]

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แกลลอรี่

บริการเครือข่ายทางการศึกษา