สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศรัทธาสมุทรนายพงศ์ธร ชัยวัฒน์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

นายศักดา โกมลวานิช
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นางสาวสุวรรณา อับดุลลากาซิม
รองประธานสมาคม คนที่ 21

นายสมชาย ถาวร
งานประชาสัมพันธ์

นายศิวัสม์ อรรคทิมากูล
งานปฏิคม

นางสาวจรูญศรั เชี่ยวชูพันธ์
นายทะเบียน

นายมนตรี ณ บางช้าง
กรรมการ

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
กรรมการ

นายอุทัย จงแพ
กรรมการ

นายธมา สุวรรณกาล
กรรมการ

นางสาววรรณา ดำรงธรรม
กรรมการ

นายสิทธิเดช ศุทธิสมบูรณ์
กรรมการ

นายชูชาติ ลิ้มแสงสวัสดิ์
กรรมการ

นายถลก ชัยวัฒน์
กรรมการ

นายแมน วัฒนา 
กรรมการ

นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา
กรรมการ

นายมานะ ทองยัง
กรรมการ

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
กรรมการ

นายสมภพ ทองคงหาญ
กรรมการ
1
นายกอบชัย พฤทธิพัฒนพงศ์
กรรมกา

นางปิยพร ไชยภูมิ
เหรัญญิก

นางมารศรี สังขพันธ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายบุญลือ คชเสนีย์
เลขานุการ

นางสาวมุกดา สุขเสงี่ยม
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน 
ผู้ช่วยเลขานุการ