สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนศรัทธาสมุทร วัดบ้านแหลมนางสาวพัชรา แสงเดือน
ประธานสมาคม

นางสาวละเอียด พลับสวาท
รองประธานสมาคม

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
เลขาธิการสมาคม

นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์
นายกสมาคม

นายศักดา โกมลวานิช
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายมานะ ทองยัง
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายกอบชัย พฤทธิพัฒนพงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายสมชาย ตันประเสริฐ
ประชาสัมพันธ์

นายภัศยศ ดีรอด
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายสุธีร์ เสมอจิตร์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายชัยพฤกษ์ พฤกษ์ประมูล
นายทะเบียน

นางกรรภิรมย์ ดารา
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางศิริรัตน์ กลิ่นมาลี
ปฏิคม

นายสมชาย ลิ้มสกุล
กรรมการ

นายสิทธิเดช ศุทธิสมบูรณ์

กรรมการ

นายไพริศ เจียรนัย
กรรมการ

นายสันต์ชัย ลี้เจริญภักตร์
กรรมการ

นายสมชาย ถาวร
กรรมการ

นายพงศ์ธร ชัยวัฒน์
กรรมการ

นายฃูฃาติ ลิ้มแสงสวัสดิ์
กรรมการ

นายธัตถพล คชสาร
กรรมการ

นางอารี สุวีรานนท์
กรรมการ
 
นายพิษณุ ศรสวคราม
กรรมการ
 
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ

กรรมการ

นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา

กรรมการ

นายอุทัย จงแพ

กรรมการ
 
นายมนตรี ณ บางช้าง

กรรมการ
 
นายสมชาย เอี่ยมประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวมณิศา ชื่นจิต
กรรมการ

นายธนากร จงจำเริญรักษ์
เหรัญญิก

นางมารศรี สังขพันธ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายบุญลือ คชเสนีย์
เลขานุการ

นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ
ผู้ช่วยเลขานุการ