การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน