รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3