ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ
ส้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | สุขศึกษา และพลศึกษา | ศิลปะ
การงานอาชีพ | งานแนะแนว