กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5