ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นเรียนปีที่ 1

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนนอกเขตบริการ