ตารางสอนปีการศึกษา2565/1

ตารางสอนปีการศึกษา2565/1

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ