ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

 

ตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางสอนของครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯวิทยาศาสตร์….คอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาฯ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / งานแนะแนว /

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ……ภาษาจีน……ภาษาญี่ปุ่น