ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรืองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง – pdf file)