ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา2562

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา2562

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา2562
เอกสารรายงานตัวเข้ารับการฝึก [คลิกท่ี่นี่]
เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย [คลิกท่ี่นี่]
หลักฐานประกอบการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 [คลิกท่ี่นี่]
ตัวอย่างการเขียนใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร [คลิกท่ี่นี่]
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 [คลิกท่ี่นี่]
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3 [คลิกท่ี่นี่]