เอกสารงานบริหารวิชาการ

แบบฟอร์ม
รูปแบบการดาวน์โหลด
แก้ไขได้
แก้ไขไม่ได้
 ขอ Copy Print
 ขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม
 ขอเลื่อนเวลาสอบ
 ขอเวลาเรียนให้นักเรียน
 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
 ทะเบียนสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
 การจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ
 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
 แบบบันทึกการเรียนซ่อมเสริม
 แบบสรุปบูรณาการชิ้นงาน
 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่สอบ
 แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา
 แบบรายงานการส่งสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
 แบบรายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
 แบบสำรวจคาบสอน
 ใบสั่งถ่ายเอกสาร
 มอบหมาย/แลกเปลี่ยนหน้าที่การสอน
 รายงานผลการสอบแก้ตัว
 ขออนุญาตแลกคุมสอบ
 แบบสรุปการแข่งขันของนักเรียน
 แบบอัตรากำลังแยกครู
 แบบอัตรากำลังแยกรายวิชา
 แบบสรุปผลการเรียน-แยกครู-กลุ่มสาระ
 แบบสรุปผลการเรียน-แยกระดับชั้น-กลุ่มสาระ
 แบบสรุปผลการเรียน-แยกวิชา-กลุ่มสาระ